தொடக்கக்கல்வி - போராட்டத்தில் கலந்துகொள்ளும் ஆசிரியர்கள் மீது துறை நடவடிக்கை - இயக்குனர் செயல்முறைகள்