திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள இடைநிலை ஆசிாியருக்கு அங்கன்வாடி பணியாளராக மாறுதல் ஆணை.