10, 11, 12ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத் தேர்வில், தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்களை முக்கியப் பணிகளில் ஈடுபடுத்த வேண்டாம் - அரசுத் தேர்வுத்துறை அறிவுறுத்தல்


10, 11, 12ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத் தேர்வில், தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்களை முக்கியப் பணிகளில் ஈடுபடுத்த வேண்டாம் - அரசுத் தேர்வுத்துறை அறிவுறுத்தல்