மேல்நிலை பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2019 – புவியியல் பாடம் முதன்மை விடைத்தாளுடன் உலக வரைப்படம் இணைத்தல் சார்பான சுற்றறிக்கை