உயர்நிலைப் பள்ளி தலைமையாசிரியர் வாரத்திற்கு எத்தனை வகுப்பு எடுக்க வேண்டும்? CM CELL Reply!

As per Rule 17 of the Tamilnadu Educational Rules,  a HM of a High School Handle 10 Periods ( classes ) per week.