தேசிய பசுமைப்படை செயல்படும் பள்ளிகளுக்கு 2018 -19 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான நிதி ரூ.5000 ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது - CEO செயல்முறைகள்!

தேசிய பசுமைப்படை செயல்படும் பள்ளிகளுக்கு 2018 -19 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான நிதி ரூ.5000 ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது - முதன்மைக்கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்!