தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான CRC மற்றும் நடுநிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கான BRC பயிற்சி அட்டவணை

Primary CRC Training:

Topic: ABL, SALM and  dictionary usage.
State level : 14.03.2019
District level : 19.03.2019
CRC level for all primary teachers : 23.03.2019

One day block level training to all middle school head teachers : 25.03.2019

Upper Primary CRC Training

Topic: ALM
State level : 08.03.2019
District level : 12.03.2019
CRC level for all Upper primary teachers : 16.03.2019