மாநில அளவிலான கற்றல் அடைவுத்திறன் தேர்வு நடைபெற உள்ளது. அதற்கு OMR தாளில் விடை அளிக்க வேண்டும்


இதை PRINT எடுத்து  கொடுத்தால் மாணவ, மாணவிகள் விடை அளிக்க ஏதுவாக இருக்கும்.

நன்றி.