3,4,5, மற்றும் 8-ஆம் வகுப்புகளுக்கு புதிய பாடத்திட்டத்தினை 2019 - 2020ஆம் கல்வியாண்டில் நடைமுறைப்படுத்த பள்ளிக்கல்வித்துறை அரசாணை வெளியீடு. [ GO NO: 44 , DATE : 07.03.2019 ]