பத்தாம் வகுப்பு ஹால்டிக்கெட் பதிவிறக்கம் செய்தல் தொடர்பான தேர்வுத்துறை இயக்குனர் கடிதம்!!